Rekonstrukcija novosadskog kampusa

VIDEO K9: Poslednjim rebalansom budžeta predviđena su sredstva za uređenje kampusa novosadskog Univerziteta, nakon čega je i izrađen plan detaljne regulacije ovog prostora.

935

U okviru kampusa dominantna celina je Trg Dositeja Obradovića i fakulteti koji se na njemu nalaze ili ga okružuju. U okviru ove celine nisu predviđeni obimniji radovi na rekonstrukciji.

Međutim, u okviru kampusa ističu se dve prostorne celine za koje je planiran veći obim rekonstrukcije usled neadekvatnog stanja objekata i uslova za naučnoistraživački rad, a to je kompleks objekta bivše Tvornice mašinskih delova i laboratorija Mašinskog fakulteta u centralnoj zoni.

Planira se izgradnja novog objekta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, spratnosti Su+VP sa indeksom zauzetosti do 100%. Planirani objekat se nalazi između Ulice dr Sime Miloševića i postojećeg objekta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, planira se izgradnja objekta Prirodno-matematičkog fakulteta – Instituta za hemiju i geografiju.

Uvođenje novih sadržaja unutar kompleksa u velikoj meri doprinosi kvalitetu i atraktivnosti celokupnog prostora. Pored objekata fakulteta i studentskog standarda, planira se i izgradnja poslovnog objekta za potrebe Univerziteta u Novom Sadu. U blizini Đačkog igrališta niknuće još jedan ugostiteljski objekat, dok će na Bulevaru cara Lazara biti izgrađen “Apart hotel” – Dom za mlade nastavno-naučne radnike, a odmah do njega i poslovni objekat sa društvenim centrom studenata.

Planirane su i dogradnje Ekonomskog i Filozofskog fakulteta, FTN-a i studentskih domova “Slobodan Bajić” i “Veljko Vlahović”.

Planom se formira i prostor za izgradnju objekta Studentskog kulturnog centra sa pratećim sadržajima, između objekata Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Na parceli broj 3660/4, između sportskih terena “Đačkog igrališta”, Sunčanog keja i objekata staklenika Prirodno-matematičkog fakulteta, planira se objekat naučno-istraživačkog instituta.

U okviru plana rekonstrukcije planirana je izgradnja nove trase dela Ulice dr Ilije Đuričića, od Ulice Veljka Petrovića do Fruškogorske ulice, izgradnja kružnih raskrsnica na ukrštanju ulica Veljka Petrovića i Jirečekove, Veljka Petrovića i Dr Ilije Đuričića, i ulica Dr Sime Miloševića i Dr Ilije Đuričića, izgradnja novih pešačkih površina u regulaciji Ulice dr Zorana Đinđića, između Osnovne škole “Jovan Popović” i Ekonomskog fakulteta, u kompleksu “Đačkog igrališta”, neposredno uz pomenuti kompleks i kod studentskih domova, izgradnja biciklističke staze u regulaciji Ulice dr Zorana Đinđića.

U okviru kampusa trebalo bi da bude rešen i problem nedostatka parkinga i to izgradnjom uličnih parkinga i to oko 300, ali i izgradnjom javne garaže zapadno od objekta Ekonomskog fakulteta iz Ulice Veljka Petrovića i Jirečekove ulice, Planirana javna garaža, zapadno od objekta Ekonomskog fakulteta, spratnosti je Su+P+1 do P+2 , a kapaciteta približno 250 parking mesta.

Ispod dela sportskih terena planira se podzemna parking garaža čije je kapacitet približno 650 parking mesta za putničke automobile.

Minimalni kapacitet parking mesta, postojećih i planiranih, iznosi približno 2.700 mesta. Potrebe za parkiranjem su veće i prema normativima za parkiranje, taj broj iznosi 4.000 parking mesta. Nedostatak parking mesta mora se rešavati propagiranjem i motivisanjem studenata, zaposlenih i drugih korisnika ovog područja da umesto putničkih automobila koriste druga prevozna sredstva, javni prevoz, bicikl ili pešačenje, navodi se u planu detaljne regulacije.

Planirana je i kompletna rekonstrukcija postojeće stare kanalizacione mreže koja ne zadovoljava u pogledu kvaliteta cevovoda, a sve u cilju zaštite izvorišta “Štrand” od zagađenja. Osim rekonstrukcije predviđa se i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u delovima ulica ili parking prostora, gde ona do sada nije realizovana.

Na uglu Fruškogorske ulice i Ulice dr Ilije Đuričića planirana je izgradnja novog kompleksa objekata Fakulteta tehničkih nauka – Tehnološki park.

Osim Naučno-tehnološkog parka, investiciju vrednu 12,6 miliona evra, predviđena je gradnja i Naučnog instituta, doma za naučno-nastavne radnike, ugostiteljskog objekta, ali i studentski kulturni centar.

Plan detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa izložen je na javni uvid koji traje do 9. decembra u prostorijama JP Urbanizam na Bulevaru cara Lazara na broju 3, od 9 do 14 sati, kao i u prostorijama MZ Liman, u ulici Narodnih heroja na broju 5 u Novom Sadu.
Zainteresovana pravna i fizička lica mogu u toku trajanja uvoda da daju i pisane primedbe da Nacrt plana i dostave ih Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.