Ombudsman: Najviše pritužbi na centre za socijalni rad

VIDEO K9: Polazeći od toga da nasilje u porodici predstavlja jedan od najgrubljih vidova kršenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici najviše trpe žene, deca i stare osobe i ukazuje na to da institucije imaju obavezu da preduzimaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite.

506

Nasilje u porodici fenomen je o kome nema dovoljno podataka, kao ni istraživanja, ali dobri pomaci napred su učinjeni.

Naime, Pokrajinski zaštitnik građana već devet godina prikuplja podatke od nadležnih institucija, a podaci pokazuju da sistem ne funkcioniše uvek onako kako bi trebalo.

“Nama se građani, pre svega građanke, kada je u pitanju nasilje u porodici, obraćaju sa pritužbama na rad centara za socijalni rad, u najvećem broju, kao i sa pritužbama na rad policije. To su, uglavnom slučajevi kada očekuju određenu vrstu podrške i zaštite za izlazak iz kruga nasilja i to, naravno, ne dobiju u onoj meri u kojoj su očekivali, niti na onaj način na koji su očekivali. To se uglavnom dešava pri prvom obraćanju institucijama osobe koja je doživela nasilje i kada taj neki odgovor ili reakcija službenika i službenica ne bude adekvatna, uglavnom se osobe, koje poznaju svoja prava i koje znaju za instituciju ombudsmana obrate nama”, rekla je Andrijana Čović, saradnica Pokrajinskog zaštitnika građana.

Pritužbe stižu i na račun sudova i tužilaštava, kaže Čović objašnjavajući da ombudsman tu nema nadležnosti, ali ističe da je saradnja sa ovim insitutcijama jako dobra, tako da ombudsman u velikom broju postupaka zatraži objašnjenje i uspostavi komunikaciju, a sve u interesu stranke koja se obratila za pomoć. U najvećem broju slučajeva to su žene.

“Naša istraživanja pokazuju da je to uglavnom uzrast od nekih 30 do 50 godina života. Pre svega, ono što mi kao informacije ženama žrtvama nasilja dajemo jeste da svaku situaciju prijave policiji. Policija u odnosu na svaku situaciju procenjuje da li ima elemenata prekršaja ili krivičnog dela i podnosi prijave u skladu sa tim. Žrtva nasilja ima pravo da se obrati i drugim institucijama, pre svega centru za socijalni rad i da traži od suda mere zaštite od nasilja u porodici, koje se dobijaju u parničnom postupku, dakle, tužbom može da ih traži. Pred žrtva nasilja, ove mere može da traži i centar za socijalni rad ili tužilaštva. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da institucije jako retko koriste ovu nadležnost”, navela je Čović.

Ona ističe da je neophodno da institucije rade u interesu žrtava, jer žrtve nisu sposobne da se same izbore sa problemom koji imaju, a upravo to je prostor za delovanje institucija sistema.

Rezultati istraživanja sprovedenih tokom proteklih devet godina ukazuju na to da  je u Vojvodini broj registrovanih slučajeva nasilja u porodici konstantno u porastu. Međutim, nadležne institucije i organi nastavljaju sa izricanjem najblažih sankcija počiniocima.

“Kada je u pitanju sudski postupak, mere koje se najčešće preduzimaju, koje se izriču u sudskom postupku su, nažalost, uslovne osude. Naše istraživanje iz 2015. je pokazalo da od oko 8.000 prijavljenih slučajeva policiji, policija je podnela oko 1.500 krivičnih prijava. Od tih 1.500 krivičnih prijava je negde oko 90% osuđujućih presuda u krivičnom postupku, što je svakako dobro. Međutim, 66% su uslovne osude, što nam negde ukazuje da je kaznena politika prema učiniocima ovog krivičnog dela veoma blaga”, kazala je Čović.

Praksa i pristup institucija rešavanju problema porodičnog nasilja nedovoljno su usaglašeni, a u državnim i pokrajinskim institucijama još uvek ne postoje ujednačene, kontinuirane i sistematične baze podataka i evidencije o slučajevima nasilja u porodici koje bi omogućile sveobuhvatno sagledavanje i praćenje ovog problema, navodi ombudsman. Samim tim, dovodi se u pitanje i adekvatnost, svrsishodnost i delotvornost preduzetih mera u cilju prevencije i zaštite od nasilja u porodici.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.