Istraživanje Europolisa i Kanala 9 o javnom interesu na lokalnom nivou i finansiranju medija

Istraživanje “Javni interes u medijskim sadržajima” sprovedeno je u okviru projekta Medijski sadržaj i finasiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama koji Centar za razvoj demokratskog društva “Europolis” realizuje uz finansijsku podršku Hrvatskog novinarskog društva HND-a.

0
414

CDD Europolis and TV Kanal 9 conducted a research on achieving public interest at the local level and media financing.

This research was carried out within the project: Media Content and Media Financing as a reflection of public interest in local communities, which is implemented by the Centre for Democratic Development Europolis, with the support of the Croatian Journalists' Association.

This research aimed to determine the current practice of the city of Novi Sad and the municipalities of Beočin, Sremski Karlovci, Titel and Temerin regarding certain aspects of the process of allocating budget funds for the project co-financing of the media between 2016 and 2018.

The basic questions that this research dealt with were the amount of funds allocated by each of the observed local governments for the production of media content during the research period, the number of submitted and selected projects according to the competitions, as well as the criteria for which the local authorities were guided in the decision-making process funds. Nevertheless, in the focus of this research, the issue of the way in which local governments define the public interest in the field of public information is the starting point and the guiding principle of the overall process of allocating public funds for the development of media content.

This research was presented to the professional and general public at a conference in Novi Sad.

Ovo istraživanje imalo je za cilj da utvrdi dosadašnju praksu grada Novog Sada i opština Beočin, Sremski Karlovci, Titel i Temerin u pogledu određenih aspekata procesa dodele budžetskih sredstava za projekno sufinansiranje medija u periodu između 2016. i 2018. godine.

Osnovna pitanja kojima se ovo istraživanje bavilo ticala su visine sredstava koja je svaka od posmatranih lokalnih samouprava izdvajala za proizvodnju medijskih sadržaja u istraživanom periodu, zatim broja podnetih i odabranih projekata po konkursima, kao i kriterijuma kojima su se lokalne vlasti rukovodile prilikom donošenja odluka o dodeli sredstava. Ipak, u fokusu ovog istraživanja našlo se pitanje načina na koji lokalne samouprave definišu javni interes u oblasti javnog informisanja, kao polazne osnove i rukovodećeg principa celokupnog procesa dodele javnih sredstava za izradu medijskih sadržaja.

Javne vlasti i mediji se još uvek nalaze u periodu tranzicije i navikavanja na novi sistem finansiranja medijskih aktivnosti, kada su greške i moguće i očekivane. Samim tim je u cilju daljeg unapređivanja sistema javnog informisanja potrebno raditi na uočavanju nedostataka i pronalaziti načine za njihove prevazilaženje, u čemu značajnu ulogu mogu imati organizacije civilnog društva putem svojih projekata monitoringa i evaluacije. U tom smislu, jedan od ciljeva ovog istraživanja, kao i projekta uopšte, jeste da pruži doprinos jačanju uticaja civilnog društva na lokalne medijske politike tako da one u što većoj meri reflektuju potrebe i interese građana.

Projekat Medijski sadržaj i finasiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama nastoji da ostvari više ciljeva istovremeno. Ovi ciljevi se odnose na unapređenje kvaliteta javnog informisanja građana, podizanje nivoa transparentnosti postupka raspodele budžetskih sredstava za finansiranje medijski sadržaja, poboljšanje finansijskih i političkih uslova za rad medija i dr. Zajedničko nastojanje u ostvarivanju svih navedenih ciljeva predstavlja povećano učešće građana u definisanju oblasti od javnog interesa u javnom informisanju.

Kao posebna aktivnost projekta, istraživanje je podrazumevalo prikupljanje i analizu podataka o postupcima dodele budžetskih sredstava za proizvodnju medijskih sadržaja od javnog interesa koji su sprovedeni tokom 2016, 2017. godine, odnosno započeti u 2018. godini u 5 lokalnih samouprava južnobačkog okruga. Istraživanje je uključilo prikupljanje i analizu zvaničnih dokumenata, poput odluka o budžetu, rešenja o raspisivanju javnih poziva i rešenja o dodeli sredstava. Osnovna namera istraživanja bila je da se utvrde koje teme su od strane lokalnih vlasti bile prepoznate kao oblasti javni interes u oblasti javnog informisanja.

Nalazi istraživanja predstavljaju osnov za realizaciju sledeće projektne aktivnosti. U pitanju su okrugli stolovi koji će održati u lokalnim samoupravama obuhvaćenih projektom u cilju definisanja liste prioritetnih tema javnog interesa u oblasti informisanja. Svrha ove aktivnosti je da se akterima civilnog društva, ali i samim građanima, omogući da se uključe u proces predlaganja i definisanja ključnih tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Namera ovih okruglih stolova je da okupe sve lokalne aktere i zainteresovane strane i podstaknu diskusiju o javnim interesu u oblasti informisanja, polazeći od nalaza istraživanja. Nalazi istraživanja i predlog liste tema koje budu iznedirili okrugli stolovi predstavljaće polaznu osnova za naredne zagovaračke aktivnosti i razgovore sa predstavnicima lokalnih vlasti. Osnovni cilj će biti da tako utvrđena lista tema postane sastavni deo prvog narednog konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Na stranicama koje slede biće predstavljeni osnovni rezultati istraživanja. U prvom delu će biti razmotren pravni okvir novog sistema finansiranja medijskih sadržaja, s posebnim osvrtom na mestu koje pojam javnog interesa ima u tome. U narednim delovima biće prikazati rezultati praćenja dodele sredstava za medijske sadržaje u 5 odabranih lokalnih samouprava za period od 2016. do 2018, godine. Poslednje poglavlje će sumirati rezultate istraživanja i uputiti na pravce za dalje unapređenje prakse.

Pravni okvir: javni interes kao okosnica nove medijske politike

Zakonom o javnom informisanju i medijima usvojenom u avgustu 2014. godine stvoreni su preduslovi za konačni izlazak države iz vlasništva u medijima. Paralelno sa prestankom direktnog finansiranja medija, Zakon je predvideo uspostavljanje sistema sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa putem javnih konkursa. U cilju sprovođenja ovog Zakona, Ministarstvo kulture i informisanja je u novembru 2014. godine donelo Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kako bi se bliže utvrdile uloga i odgovornost koje javne vlasti imaju u ovom procesu. Zakon i Pravilnik tako predstavljaju osnovne pravne akte koji regulišu oblast projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja.

Izlaskom iz vlasništva u medijima, država nije ostala bez odgovornosti za sferu javnog informisanja. Uvođenje konkursnog sufinansiranja zapravo je imalo za cilj da na drugačiji način definiše odnose države i medija, stavljajući u prvi plan javni interes građana. Novi sistem tako podrazumeva da organi vlasti svoju odgovornost za informisanje građana ispunjavaju dodelom sredstava za izradu medijskih sadržaja putem javnih poziva, dok se mediji za budžetska sredstva nadmeću predlozima projekta koje ocenjuju nezavisni medijski stručnjaci.

Novi način finansiranja medija odnosi se na sve nivoe vlasti. Lokalne vlasti su u obavezi da u svojim budžetima opredele adekvatna sredstva za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, sa ciljem da stanovništvu na svojoj teritoriji omoguće da bude na profesionalan, sveobuhvatan i blagovremen način informisano o različitim temama od javnog interesa. Budžetska sredstva raspodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursaza projekte proizvodnje medijskog sadržaja. Odluku o raspodeli sredstava donosi organ koji je raspisao konkurs. Odluka se, međutim, donosi na obrazložen predlog stručne komisije, većinski sastavljene od predstavnika novinarskih udruženja. Ključnu ulogu u procesu raspodele sredstava namenjenih za sufinansiranje medijskih sadržaja tako bi trebalo da imaju upravo ove komisije, koje ocenjuju projekte podnete na konkurs i daju predlog o dodeli sredstava. Ovakvo rešenje bi trebalo da obezbedi da lokalne samouprave odgovore svojoj obavezi da budžetskim sredstvima podrže javno informisanje, ali bez direktnog političkog uticaja na uređivačku politiku.

Konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja ima veliki značaj i za javno informisanje građana, ali i za samu održivnost medija. Osim ostvarivanja javnog interesa u sferi informisanja, ova sredstva treba da doprinesu tome i da mediji opstaju i razvijaju se u nediskriminatornoj tržišnoj utakmici. Upravo iz ovih razloga je u interesu svih aktera da se ova praksa kontinuirano usavršava i pronalaze rešenja za uočene probleme.

Kao što se i očekivalo, do najviše izazova u primeni ovih zakona došlo je na lokalnom nivou. Sprovođenje javnih konkursa u praksi je pokazalo brojne nedostake na koje su ukazivale organizacije civilnog društva i medijska udruženja. U tom smislu, ovo istraživanje i projekat imaju za cilj da osvetle pitanje kome u dosadašnjim analizama nije bila posvećena dovoljna pažnja. Radi se o pojma javnog interesu u oblasti informisanja, koji predstavlja ugaoni kamen celokupnog sistema.

Javni interes u javnom informisanju

Na osnovu dosadašnje prakse u dodeli budžetskih sredstava za proizvodnju medijskih sadržaja može se izneti ocena da se jedan od glavnih uzroka problema koji se javljaju u praksi odnosi na izazove već prilikom samogdefinisanja javnog interesa. Iako je reč o centralnom pojmu na kome se zasniva celokupni sistem, ovom pitanju je do sada bila posvećena nesrazmerno mala pažnja.

Prema postupku definisanom Zakonom i Pravilnikom, javni poziv koji raspisuju lokalne vlasti treba da sadrži specifikaciju javnog interesa čijem ostvarenju budžetska sredstava treba da doprinesu, kao i kriterijume na osnovu kojih će se ocenjivati projekti podneti na konkurs. Podnosioci predloga treba da jasno i precizno opišu značaj realizacije projekta za ostvarivanje javnog interesa, odnosno način na koji će projekat doprineti ostvarenju dugoročne koristi za ciljnu grupu u oblasti javnog informisanja. Međutim, upravo u vezi sa definicijom javnog interesa dolazi do prvih izazova. Naime, lokalne vlasti su se s tim u vezi uglavnom oslonile na zakonsku definiciju, iako je reč o opštoj i preširokoj formulaciji koja ne reflektuje stvarne prioritete lokalnih zajednica.1 Sa druge strane, pokazalo se da se njena prednost upravo ogleda u tome što može da služi kao paravan iz koga se odvija politizacija procesa dodele budžetskih sredstava.

Novi sistem finansiranja medijskih sadržaja je dizajniran sa ciljem da unapredi ostvarenje javnog interesa u sferi informisanja, a samim tim i poveća efikasnost i svrsishodnost korišćenja budžetskih sredstava. Stavljanje akcenta na javni interes imalo je za cilj da stvori uslovi da se iz budžeta ne finansiraju sami mediji, pogotovo ne oni politički podobni, već medijski sadržaj. Od medija se očekuje da na, osnovu nepristrasno definisanog javnog interesa, ponude što kvalitetnije projekte. Osnovna zamisao bila je da građani budu na dobitku, odnosno da se emituju i štampaju sadržaji koji doprinose ostvarivanju javnog interesa. Na ovaj način bi se eliminisala direktna politička kontrola nad uređivačkom politikom, ali i podstakao razvoj konkurencije među medijima.

Upravo u vezi sa pojmom javnog interesa došlo je do svojevrsne zamene teza. Realna potreba da se novac iz budžeta koristi za unapređenje informisanja u praksi je iskorišćena kao prilika da se finansiraju promotivne aktivnosti vladajućih stranka. Pod “javnim interesom” građana u sferi informisanja tako su počele da se podrazumevaju promocije predsednika opština, gradonačelnika, drugih lokalnih organa vlasti i javnih preduzeća. Umesto objektivnog, analitičkog i nepristrasnog informisanja građana, prednost su dobili projekti koji se svode na puko prenošenje servisnih informacija. Ovakvoj situaciji je doprinela činjenica da se mediji u Srbiji bore za opstanak, tako da budžetska sredstva predstavljaju snažan mehanizam nagrađivanja “poslušnih” medija lojalnih vlasti, odnosno disciplinovanja onih koji to nisu. Budžetski novac tako postaje moćno sredstvo uticaja na uređivačku politiku, ali i narušavanja tržišne konkurencije.

Pravni okvir omogućava lokalnim vlastima da, u skladu sa sagledanim potrebama iz oblasti javnog informisanja na svojoj teritoriji, raspisuju konkurse radi unapređenja stanja u oblastima za koje se proceni da su od strateškog interesa za tu zajednicu. Sistem je osmišljen tako da unapređuje kvalitet informisanja i eliminiše političke zloupotrebe u cilju promovisanja političkih interesa na štetu javnog interesa, ali i promoviše fer tržišne odnose u medijskog sferi. Međutim, primena novih rešenja nije dovela do očekivanih rezultata u praksi.

Jedan od osnovnih nedostataka odnosi se na nepostojanje mehanizma utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odnosno odsustva obaveze lokalnih vlasti da s tim u vezi konsultuju svoje građane. Svakako, reč je o širem problemu nedovoljnog uključivanja građana u procesu odlučivanja o pitanjima od značaja za život zajednice koji se tiče svih oblasti javnih politika. Ni u jednoj od 5 lokalnih samouprava obuhvaćenih ovih projektom nisu zabeležene javne rasprave, niti inkluzivan pristup utvrđivanja javnog interesa. Predstavnicima civilnog sektora niti građanima nije pružena prilika da se uključe u razgovor o tome šta bi trebalo smatrati javnim interesom i određivanje prioritetnih oblasti i tema. Osnovano se, stoga, može postaviti pitanje u kojoj meri medijski projekti o kojima će u nastavku biti reči zaista održavaju javni interes.

Grad Novi Sad

2016.

Za grad Novi Sad je karakteristično da se konkursi raspisuju dva puta godišnje, kao i da oni imaju višestruke namene. Konkursi koje grad Novi Sad raspisuje odnose se na:

 • projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja;
 • projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama;
 • projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom;
 • projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima.

Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisao je 18. februara 2016. godine Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Namena dela konkursa koji se odnosi na proizvodnju medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja je uvek identična i ona se odnosi na projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose:

 • istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana;
 • zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;
 • slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost;
 • razvoju nauke, sporta i fizičke kulture;
 • zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Na osnovu Predloga Komisije za ocenu projekata, Gradonačelnik Novog Sada je 26. aprila 2016. godine doneo Rešenje o raspodeli sredstava za proizvodnju medijskih sadržaja. Rešenjem nije sadržalo bliže obrazloženje razlogakojima se Komisija rukovodila prilikom ocene projekata. Rešenjem Gradonačelnik sredstva u ukupnom iznosu od 42.066.600,00 dinara odobrena su za sledeće projekte:

Podnosilac projektaNaziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1.

Dnevnik holding akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad

Lista za decu “Mali Neven”

500.000,00

2.

Fabrika slova doo Petrovaradin

Novi Sad koji volim

2.000.000,00

3.

Krajiški kulturno-informacioni centar “Krajina”, Novi Sad

KNN Krajiške novine

320.000,00

4.

IN Radio doo, Novi SadNovi Sad 2012

1.000.000,00

5.

Ekološko udruženje građana “Zeleno pitanje”, Novi Sad

Školski zeleni press

100.000,00

6.

Dnevnik Vojvodina Press doo, Preduzeće za izdvanje i štampanje

Novi Sad i panorama prigradskih naselja

7.000.000,00

7.

Danubius, Novi Sad

Vojvodina Info Net

200.000,00

8.

Invitem doo, Kać

Radio emisija NS Kulturni vodič

1.000.000,00

9.

Dnevnik holding akcionarsko društvo za novinarsko-izdavačku delatnost – Akcionarsko društvo Dnevnik – Poljoprivrednik Novi Sad

Proizvodnja medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja “Evropske integracije i agrar”

320.000,00

10.

Nina Media kliping doo, Novi Sad

Kosovo – dokumentarni film

3.500.000,00

11.

RTV Panonija 021 doo, Novi Sad

Novosadski mozaik info

2.000.000,00

12.

Danijela Šuša PR audio i video produkcija nova produkcija, Šid

Manifestacije Novog Sada

500.000,00

13.

Novosadska TV doo, Novi Sad

Objektivni Novi Sad – unapređenje i proširenje informativnih emisija objektiv sa težištem na razvoju promocije Novog Sada

7.500.000,00

14.

Color media communications, Novi Sad

Konferencija Food Talk 2016

400.000,00

15.

TV Most doo za informativno izdavačku delatnost Novi Sad

Novosadska nedelja

500.000,00

16.

Pečat doo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Novi Sad

Magazin o zdravlju i zdravom životu – Televizijska emisija “Najbolji lek”

750.000,00

17.

Radiodifuzno preduzeće 021 doo, Novi Sad

Život grada – Rezervisano za pozitivno

1.000.000,00

18.

Regionalno društvo RTV – RTD doo, Novi Sad

Unapređenje informativno edukativne emisije “Zelena minuta”

500.000,00

19.

NIK kompanija Novosti AD, Beograd

Vojvođanske priče

1.000.000,00

20

Udruženje “Kulturama”, Novi Sad

Internet patrola za mlade o kulturi

350.000,00

21.

Društvo za novinsko izdravačku delatnost Dan grad doo, Beograd

Novi Sad na putu ka evropskoj prestonici kulture 2021

1.500.000,00

22.

Master Media MIX doo, Novi Sad

Novi Sad grad investicija – promocija investicionih aktivnosti grada Novog Sada

2.000.000,00

23.

Radio AS AFM,Novi Sad

NS Reporteri

3.000.000,00

24.

Tatjana Popović PR Agencija za audio-video produkciju TPZOOM, Novi Sad

Novi Sad – grad kulture

3.000.000,00

25.

Agencija za dizajn smart art Jovan Javić preduzetnik Narodnog Fronta 65, Novi Sad

Afirmacija mladih u Novom Sadu za bavljenje sportovima u prirodi

116.600,00

26.

Miloš Runjajić PR Proizvodnja audio vizuelnih i televizijskog programa Bumerang, Novi Sad

Ciklus emisija “Zdravlje je lek”

650.000,00

27.

Udruženje građana “Srpski krajevi”

Stazama zavičaja

400.000,00

28.

Udruženje “Tesla global forum”, Novi Sad

Internet sajt “Virtuelni muzej Nikole Tesle”

1.080.000,00

 

Gradonačelnik Grada Novog Sada je 10. oktobra 2016. godine raspisao Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u drugoj polovini 2016. godine.U skladu sa Predlogom Komisije za ocenu projekata, Gradonačelnik Novog Sada je 24. novembra 2016. godine doneo Rešenje o raspodeli sredstava u ukupnom iznosu od 9.140.000,00. Kao ni prethodno, ni ovo Rešenje nije sadržalo bliže obrazloženje odluke Komisije. Sredstva su odobrena za sledeće projekte:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1.

Dnevnik Vojvodina Press doo preduzeće za izdavanja i štampanje novina, Novi Sad

Novi Sad u fokusu

3.100.000,00

2.

Nenad Mikalački PR, Agencija za filmsku i video produkciju Druid, Novi Sad

Baštarenje – Priče o graskom baštovanstvu

100.000,00

3.

RTV Signal – NS doo, Novi Sad

Deva u internet džungli

500.000,00

4.

Društvo sa ograničenom odgovornošću IN Radio, Novi Sad

Važne vesti iz evropske prestonice kulture

200.000,00

5.

Savez Srba iz regiona

Informisanje prognanih i izbeglih lica na teritoriji Grada Novog Sada

290.000,00

6.

Novosadska TV doo, Novi Sad

Azbuka roditeljstva

2.900.000,00

7.

Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network doo, Niš

Novi Sad – prestonica kulture i pravih vrednosti

200.000,00

8.

Pečat D A doo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Novi Sad

Zdravstveni savet dana ZDRAV DAN

500.000,00

9.

Društvo novinara Vojvodine, Novi Sad

Zlatno pero i godišnje novinarske nagrade DNV

100.000,00

10.

Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti AD, Beograd

Dobrodošli u Novi Sad – Evropsku prestonicu kulture 2021.

400.000,00

11.

INVITEM doo, Kać

Info iz mesnih zajednica

50.000,00

12.

Udruženje “Tesla flobal forum”, Novi Sad

Internet sajt “Virtuelni muzej Nikola Tesla”

350.000,00

13.

Goran Špirić PR Agencija za audio video produkciju Shpeera production, Futog

Novi Sad – Evropska prestoncia kulture 2021

450.000,00

2017.

Gradonačelnik Grada Novog Sada je 9. februara 2017. godine raspisao Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio je 50.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava po projektu mogao da iznosi 8.000.000,00 dinara.

U skladu sa Predlogom Komisije za ocenu projekata, Gradonačelnik Novog Sada je 18. maja 2017. godine doneo Rešenje o raspodeli sredstava za proizvodnju medijskog sadržaja u ukupnom iznosu od 42.434.000,00. Sredstva su odobrena za sledeće projekte:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1.

Sindikat novinara Srbije, Beograd

Sindikatima protiv autocenzure

100.000,00
2.

Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnosti, Novi Sad

Časopis za decu Neven

500.000,00
3.

RTV Signal – ND doo, Novi Sad

Signal za kulturu

250.000,00
4.

Fabrika slova doo, Petrovaradin

Novi Sad – Prestonica kulture

2.000.000,00
5.

Omladina JAZAS, Novi Sad

Digitalizacija Omladinskih novina “CLICK, CLIKC, BOOM”

500.000,00
6.

Društvo novinara Vojvodine, Novi Sad

Međunarodno priznanje Zlatno pero i godišnje nagrade DNV

250.000,00
7.

Doo IN Radio, Novi Sad

Važne vesti iz evropske prestonice kulture

400.000,00
8.

Krajiški kultuno-informativni centar “Krajina”, Novi Sad

KNN Krajiške novine

200.000,00
9.

Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni krug, Novi Sad

Ekološki promoteri grada Novog Sada

100.000,00
10.

Dnevnik-poljoprivrednik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delanost, Novi Sad

Doprinos grada Novog Sada unapređenju poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na zdravstveno bezbednu granu

100.000,00
11.

Ekološko udruženje građana “Zeleno pitanje”, Novi Sad

Školski zeleni press 2017

50.000,00
12.

Udruženje “Izbor”, Petrovaradin

Internet radio za decu “Kerefeke” – emisija “Đačko doba”

200.000,00
13.

TV Most doo za informaitnvo izdavačku delatnost, Novi Sad

Novosadska nedelja

1.700.000,00
14.

Centar za istraživanje i razvoju komunikacije, Novi Sad

Art Magazin – Produkcija dnevnog informativnog sadržaja u oblasti umetnosti

50.000,00
15.

Agencija za dizajn smart art Jovan Jarić Preduzetnik, Novi Sad

Razvijanje zdravih stilova života kod mladih kroz promociju planinarstva

100.000,00
16.

INVITEM doo, Kać

NS Kulturni vodič

1.600.000,00
17.

INFO IT Media doo, Beograd

Vodič kroz opštine i gradove u Republici Srbije

1.000.000,00
18.

Simona 2014, Beograd

Krajišnici u Vojvodini

100.000,00
19.

Fondacija za razvoj istraživačkog novinarstva i odgovornih medija – FORIN, Petrovaradin

Medijska prezentacija kultuno-umetničkog stvaralaštva Novog Sada – istraživanje

400.000,00
20

Radiodifuzno preduzeće 021 doo, Novi Sad

Srpska Atina za 21. vek

1.000.000,00
21.

DOO Lokal Media, Novi Sad

Priče iz mog kraja – promocija mesnih zajednica Novi Sad

500.000,00
22.

Brif Media Net doo, Petrovaradin

Novosadski info

3.500.000,00
23.

Marija Medić PR Agencija za marketing i proizvodnju radio i televizijskog programa BB Media, Bački Brestovac

Regionalna hronika

750.000,00
24.

Doo Linea electronics za proizvodnju, trgovine i usluge, Novi Sad

Pipi za decu Novog Sada

100.000,00
25.

Dragana Mladenović PR Audio i video produkciju promo produkcija, Šid

Promocija sporta

100.000,00
26.

Delta televizija doo za zastupanje, marketing i televizijske aktivnosti, Novi Sad

Novosadska hronika

3.000.000,00
27.

Jovan Kreća PR audio i video produkcija magic production, Ljukovo

Aktuelnosti Novog Sada

1.000.000,00
28.

Ninamedia kliping doo, Novi Sad

Putokaz za srednjoškolce

1.200.000,00
29.

Medijska mreža doo, Beograd

U Novom Sadu

900.000,00
30.

Regionalni info centar, Beograd

Poboljšanje informisanja LGBT populacije u Novom Sadu

400.000,00
31.

Pet Magazine doo, Beograd

Smajene broja pasa lutalica, udomljavanje i podizanje svesti o ekologiji, pet kulturi i odgovornom vlasništvu

300.000,00
32.

Miloš Runjajić PR proizvodnja audio vizuelnih proizvoda i televizijskog programa bumerang, Novi Sad

Ciklus emisija “Zdravlje je lek”

100.000,00
33.

Udruženje građana “Srpski krajevi”, Novi Sad

Info centar udruženja

400.000,00
34.

Regionalno društvo RTV doo, Novi Sad

Unapređenje informativno edukativne emisije “Zelena minuta”

100.000,00
35.

NS-AS doo proizvodnja, trgovina i usluge Novi Sad

Vojvođanski reporteri – bolja saradja sa lokalnim institucijama i civilnim društvom u javnom interesu

3.000.000,00
36.

Senior Media doo, Beograd

Treće doba interneta

300.000,00
37.

Goran Špirić PR agencija za audio video produkciju Shpeera production, Futog

Novi Sad – juče danas, sutra

2.474.000,00
38.

Master Media Mix doo, Novi Sad

Novi Sad – Grad potencijala

1.900.000,00
39.

Srpska pravoslavna crkva – Eparhija Bačka, Novi Sad

Novi Sad – grad kulture

700.000,00
40.

Udruženje “Tesla global forum”, Novi Sad

Virtuelni muzej “Nikola Tesla”

1.000.000,00
41.

Media Info Centar doo, Novi Sad

Odgovornost je na nama

3.000.000,00
42.

Udruženje “Afroprofit”, Novi Sad

Gazdinstvo u službi dobre pijačne ponude za Novosađane

300.000,00
43.

Udruženje “Ariadne”, Novi Sad

Rođeni jednaki

950.000,00
44.

Srbija danas doo, Beograd

Velikani Novog Sada

2.800.000,00
45.

Pakis production doo, Novi Sad

Novosadski mozaik info

1.000.000,00
46.

Front kulture, Novi Sad

Serijal emisija “Dnevnik velikana”

960.000,00
47.

Pečat D A doo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Novi Sad

Zdravstveni svet dana ZDRAV DAN

500.000,00

 

Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisao je 13. oktobra 2017. godine Javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, za drugu polovinu godine. Za ovaj Javni konkurs su na osnovu Odluke o budžetu grada Novog Sada za 2017. godinu opredeljena sredstva u iznosu od 13.000.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio je 50.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava po projektu mogao je da iznosi 3.000.000,00 dinara.

U skladu sa Predlogom Komisije za ocenu projekata, Gradonačelnik Novog Sada je 31. oktobra 2017. godine doneo Rešenje o raspodeli sredstava. Sredstva su odobrena za sledeće projekte:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Odobren iznos sredstava

1.

RTV Signal – NS doo, Novi Sad

Sasvim lično

400.000,00

2.

Doo Lokal media, Novi Sad

Priče iz istorije umetnosti i kulture Novog Sada

3.000.000,00

3.

Ninamedia kliping doo, Novi Sad

Osnovci i sport

400.000,00

4.

Tatjana Popović PR agencija za audio-video produkciju TP Zoom, Novi Sad

Vizija budućnosti

400.000,00

5.

Market IT marketing and PR doo, Novi Sad

Sport u gradi prigradskim naseljima

1.500.000,00

6.

INVITEM doo, Kać

Moja mesna zajednic

800.000,00

7.

Dražen Ćurčić preduzetnik agencija total media, Novi Sad

Novi Sad – grad sa dve titule

1.600.000,00

8.

Media Info Centar doo, Novi Sad

U korak sa Evropom

3.000.000,00

9.

Marcons marketing company doo, Novi Sad

Novi Sad – Novi IT centar Srbije

1.900.000,00

Opština Beočin

2016.

Odlukom o budžetu opštine Beočin za 2016. godine sredstva za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja opredeljena su u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara. Opštinsko veće opštine Beočin je 20. aprila 2016. godine raspisalo Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Beočin radi ostavrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016.godini koji je bio objavljen u dnevnom listu Dnevnik kao i na zvaničnom sajtu opštine Beočin. Rok za podnošenje prijave na konkurs trajao je svega 15 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12. majom 2016.godine. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio je 200.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava po projektu mogao da iznosi 400.000,00 dinara.

Javni poziv je definisao 15 oblasti od javnog interesa u oblasti javnog informisanja kojima su medijski sadržaji trebalo da odgovore. Identične oblasti su zadržane i u Javnim pozivima za 2017. i 2018. godinu. U pitanju su:

  1. Medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;
  2. Medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Beočin;
  3. Medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Beočin;
  4. Medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa opštine Beočin;
  5. Medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Beočin;
  6. Medijsko dokumentarno-obrazovni sadržaj u domenu ljudskih prava i sloboda i prava na rad (programski sadržaj o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama, i programima u oblasti zapošljavanja);
  7. Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski program u oblasti borbe protiv korupcije;
  8. Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Beočin;
  9. Medijski sadržaj značajan za razvoj turizma na teritoriji optine Beočin;
  10. Medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Beočin;
  11. Medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Beočin;
  12. Medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji opštine Beočin;
  13. Medijski sadržaj iz oblasti unapređenja položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa na teritoriji opštine Beočin: maloletnika, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih i slično;
  14. Medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine;
  15. Medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Beočin.

Na konkurs je blagovremeno pristiglo ukupno 5 prijava. Na osnovu Predloga Komisije za ocenjivanje projekata članova konkursne komisije, Opštinsko veće je donelo odluku da se sredstvima iz opštinskog budžeta podrže 3 projekta koje je objavljeno 20. jula 2016. godine. U pitanju su:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Opis projekta

Iznos odobrenih sredstava

1.

NIPD
“Sremske novine” doo, Sremska Mitrovica

Beočin je Srem – znanje nas spaja

Pravovremeno i istinito informisanje javnosti o aktivnostima lokalne samouprave u Beočinu

380.000,00

2.

Novosadksa TV doo, Novi Sad

Beočinski glasnik

Informisanje građana o privrednim potencijalima opštine Beočin, o ulaganju u razvojopštine kao i o poboljšanju života svih građana

399.900,00

3.

Dnevnik Vojvodina Press doo, Novi Sad

Beočin na dlanu

Predstavljanje društvenog i javnog života opštine u štampanom mediju

220.100,00

 

Kako se navodi u obrazloženju, Komisija je prilikom ocenjivanja navedenih projekata pošla od kriterijuma za ocenu projekta utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Javnim pozivom. Osnovni kriterijumi su se ticali stepena u kojoj je procenjeno da je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, odnosno stepena pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. U skladu sa tim, prioritet je dat onim projektima za koje je procenjeno da neposredno doprinose unapređenju informisanja i ostvarenju javnog interesa građana opštine Beočin.

Polazeći od predviđenih kriterijuma, komisija je konstatovala da prijave koje su podneli NIPD “Sremske novine” doo i Novosadska Tv doo zadovoljavaju propisane kriterijume i predložila dodelu traženog iznosa sredstava. Povodom projekata koji je podneo Dnevnik Vojvodina Press doo, Komisija je procenila da bi se javni interes građana mogao zadovoljiti odobrenjem manjeg iznos od traženog za sufinansiranje projekta.

2017.

Odlukom o budžetu opštine Beočin za 2017. godinu značajno je povećan ukupan iznos sredstava za sufinansiranje medijski projekata od javnog interesa tako je on da iznosi 2.600.000,00 dinara. Opštinsko veće opštine Beočin je 02. februara 2017.godine raspisalo Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Beočin radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godinu. Javni poziv je bio objavljen je u dnevnom listu Dnevnik kao i na zvaničnom sajtu opštine Beočin 11. februar, a trajao je do 27. februara 2017. godine.

Do isteka roka za podnošenje predloga projekata, na konkurs je blagovremeno prispelo ukupno 15 predloga projekata. Komisija za ocenjivanje projekata je na sastanku održanom 15. marta 2017. godine razmotrila pristigle predloge i uputila Opštinskom veću Predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem. Na osnovu Predloga Komisije, Opštinsko veće na svojoj sednici održanoj 21. marta 2017. godine donelo je Rešenje o dodeli sredstava kojim je podržano ukupno 6 projekata. U pitanju su:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Opis projekta

Odobren iznos sredstava

11.

Media info dss, Novi Sad

Fruškogorske priče – beočinski vesnik

Povećanje kvaliteta informisanja stanovnika opštine Beočin i informisanje građana Vojvodine o potencijalima opštine Beočin

1.000.000,00

22.

Novinarsko-izdavačko privredno društvo “Sremske novine” doo, Sremska Mitrovica

Ista smo reč

Predstavljanje društvenog i javnog života opštine u štampanom mediju

300.000,00

33.

Invictus media doo, Beograd

Vodič kroz dijabete

Informisanje javnosti o neophodnosti prevencije i kontrole dijagnostikovane šećerne bolesti

100.000,00

44.

Doo Invitem – radio “Jugović”, Kać

Beočin opština naša

Obaveštavanje o redovnom radu i aktivnostima Opštine i informisanost o manifestacijama, kulturnim, sportskim i ostalim programima putem radio emisija

100.000,00

55.

Delta televizija doo za zastupanje, marketing i radio televizijske aktivnosti

Aktuelnosti iz Beočina

Praćenje dnevnih događaja na teritoriji opštine Beočin iz svih oblasti putem proizvodnje i emitovanja televizijskog programa

800.000,00

66.

Savez Srba iz regiona, Beograd

Srpsko kolo

Informisanje ljudi u Beočinu o problemima ljudi koji žive u regionu i podsticanje populacije koja je raseljena da se aktivno uključi u probleme starog zavičaja

300.000,00

 

Komisija je konstatovala da odobreni projekti u potpunosti zadovoljavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja za teritoriju opštine Beočin. Komisija je uglavnom ponudila veoma slična obrazloženja za sve podržane projekte, navodeći da su odabrani medijski sadržaji u skladu sa namenom sredstava iz javnog konkursa jer doprinose ostvarivanju javnog interesa putem poboljšanja informisanosti građana opštine Beočin, odnosno da su usklađeni sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe.

Opština Sremski Karlovci

2016.

Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2016. godinu su za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti informisanja opredeljena sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Predsednik opštine Sremski Karlovci raspisao je 12. februara 2016. godine Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2016. godini. Kako je Javnim pozivom navedeno, namena konkursa ticala se sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sremski Karlovci.

Do završetka roka za podnošenje predloga projekata, na konkurs je podneto 8 predloga projekata. Komisija za ocenjivanje projekata je sastanku održanom 10. februara 2016. godine donela Predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem. Na osnovu Predloga Komisije, Predsednik opštine je doneo Rešenje o dodeli sredstava.

Odlukom Komisije i Predsednika opštine finansijska sredstva dodeljena su samo jednom projektu. Ovakav ishod je bio moguć budući da Javnim pozivom nisu bili određeni najmanji i najveći izbos sredstava koji su mogli biti odobreni po projektu.

Odlukom Komisije odobren je sledeći projekat:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1

Izdavanje novina, časopisa i periodičnih izdanja Karlovački list, Sremski Karlovci

Unapređenje integrisanih medijskih sadržaja

2.628.000,00

 

Komisija je predložila usvajanje predloga projekta Unapređenje integrisanih medijskih sadržaja u predloženom iznosu od 2.628.000,00 dinara. Komisija je ocenila da predloženi projekat u potpunosti ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za teritoriju opštine Sremski Karlovci. Kako je navedeno u obrazloženju Komisije, predloženi projekat bio je najobuhvatniji i sadržao tri vrste medija (štampani, elektronski i internet prezentaciju) preko kojih su građani Sremskih Karlovaca mogli da se informišu o najvažnijim aspektima života lokalne zajednice.

2017.

Predsednik opštine Sremski Karlovci raspisao je 25. januara 2017. godine Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini. Konkurs je raspisan radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose:

 • istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sremski Karlovci;
 • zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;
 • podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 • unapređivanju pravne i socijalne države;
 • slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoju nauke, sporta i fizičke kulture;
 • zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Sremski Karlovci za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini Odlukom o budžetu opštine opredeljena su u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu bio je 50.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio 1.500.000,00 dinara.

Konkursna komisija za ocenu projekata podnetih na konkurs je 8. marta 2017. utvrdila Predlog odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja. Od ukupno 16 projekata koji su pristigli na konkursu, Komisija je predložila da se sredstvima podrži 6 projekata. U pitanju su:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1.

Brif media net, doo, Petrovaradin

Karlovci danas

1.500.000,00

2.

TV Delta, Novi Sad

Vesti iz Sremskih Karlovaca

700.000,00

3.

Dnevnik Vojvodina Press doo, preduzeće za izdavanje i štampanje novina, Novi Sad

Sremski Karlovci u fokusu

500.000,00

4.

Invitem−Radio Jugović, Kać

Info Sremski Karlovci

200.000,00

5.

Društvo multipleskleroze, Novi Sad

Naš most

50.000,00

6.

Savez bubrežnih invalida Vojvodine, Novi Sad

Časopis Nefro

50.000,00

 

Konkursna komisija je ponudila generička obrazloženja za podržane projekte, uz specifične napomene za pojedine projekte. Komisija je ocenila da su podržani projekti u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva, odnosno da su podobni da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja. Ocenjeno je i da projekati doprinose razvoju medijskog pluralizma i ljudskih prava, kao i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju.

Za projekat Karlovci danasKomisija je ocenila da posebnu vrednost projektu daje predstavljanje Opštine Sremski Karlovci u širem informativnom kontekstu kroz prikaz aktuelnih dešavanja u vojvođanskim opštinama. Prema mišljenju Komisije, pored zadovoljenja potreba za javnim informisanjem samih stanovnika Opštine Sremski Karlovci tako se otvara i mogućnost poređenja primera dobre prakse, kao i iskustva u radu lokalnih uprava u vojvođanskim opštinama.

Za projekat Sremski Karlovci u fokusu Komisija je ocenila da posebnu vrednost projektu daje široka dostupnost informacija s obzirom na to da se radi o elektronskom izdanju časopisa Dnevnik čiji veb portal beleži sve veći broj poseta. Komisija je uzela u obzir i činjenicu da je opšti cilj projekta motivacija mladih ljudi za aktivnijim učešćem u životu lokalne zajednice.

Komisija je smatrala da posebnu vrednost projektu Info Sremski Karlovci daje izuzetno velika vidljivost rezultata projekta s obzirom na veliku slušanost radio programa podnosioca. Kada je reč o projektu Časopis Nefro, Komisija smatrala da je posebnu vrednost projekatu dala usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe koja želi da se informiše putem časopisa. Konkursnu komisiju su za podršku ovom projektu dodatno opredelili stručnost i profesionalne reference predlagača projekta, kao i specifičnost primarne ciljne grupe.

Opština Temerin

2016.

Odlukom o budžetu opštine Temerin za 2016. godinu sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opredeljena su u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Opštinsko veće opštine Temerin raspisalo je 24. marta 2016. godine Konkurs za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2016. godini. Kako je navedeno, konkurs je raspisan za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se emituju ili distribuiraju na teritoriji opštine Temerin (uključujući i internet stranice upisane u registar medija).

Kao namena raspisanog konkursa određeno je:

 • ostvarivanje javnog interesa građana opštine Temerin u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine Temerin, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana;
 • zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države;
 • podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom
 • slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoj nauke, sporta, fizičke kultureostvarivanje javnog interesa građana opštine Temerin u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine Temerin, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana;
 • zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države;
 • podizanje kvaliteta informisanja;
 • zaštita životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Temerin za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

Predsednik opštine doneo je 7. juna 2016. godine Rešenje o raspodeli sredstava kojim je prihvaćen predlog Komisija za izbor pojekata. Podržani projetki su:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

11.

Radnja za izdavačku delatnost ENIGMA PLUS, za medij NAŠE NOVINE, Temerin

Otvoreno sa

200.000,00

22.

Judit Varga Dujmović PR Temerinske novine, za medij Temerini UJSAG, Temerin

Profesionalna stručna praksa za mlade novinare

200.000,00

33.

Dnevnik Vojvodina Press doo, Novi Sad

Temerin na dlanu

200.000,00

44.

Novosadska TV doo, za medij Novosadska televizija, Novi Sad

Šansa za sve nas

200.000,00

55.

Agencija za marketing BB Media, za medij BLUE RADIO, Bački Brestova

Regionalna hronika

200.000,00

 

Umesto ocene Komisije i razloge koji su rukovodili donošenje odluke, obrazloženje je sadržalo kratke opise projekata.

Projekat Otvoreno sa podrazumevao je izradu serije tekstova sa osobama značajnim za opštinu Temerin. Medijski sadržaji trebalo je da budu u formi intervjua i bi bili bi objavljivani u svakom broju lokalnog lista Naše novine. Sagovornici je trebalo da budu ljudi koji su svojim radom iz različitih sfera života, politkei umetnosti doprineli afirmaciji lokalne zajednice.

Projekat Profesionalna stručna praksa za mlade novinare podrazumevao je sprovođenje studijsko-struktovno programa za mlade novinare. Tekstovi je trebalo da se u analitičkom delu fokusiraju na teme zajednice: višekulturne zajednice, jezik, tradicije, duh i telo, priroda i ljudski habitat, pristup informacijama, digitalne platforme i komunikacije. U planu je bilo da novinari napišu po 25-30 tekstova u perodu od 12 meseci stipendisanog rada, uz stručno mentorstvo urednika i zaposlenih u redakciji.

Cilj projekta Temerin na dlanu bio je da se što više čitalacaDnevnika kao i posetilaca sajta ovog dnevnog lista upozna sa opštinom Temerin, njenim institucijama, privrednim i turističkim potencijalima, istorijskim znamenitostima, dometima u oblasti poltike, ekonomije, kulture, obrazovanja i sporta, u cilju bolje informisanost građana o aktivnostima lokalne samiuprave.

Projekat Šansa za sve ticao se podizanja svesti, prvenstvno mladih i ženske populacije o mogućnostima osnivanjaa sopstvenog biznisa. Prema oceni Komisije, rezultati projekta bi dugoročno predstavljale suštinske promene u razvoju male privrede i seoskih domačinstava, kao i prepoznavanje napora koji ulaže lokalna samouprava u razvoj zajednice. Osim toga, očekivalo se da bi projekat doprineo i veća zainteresovanosti potencijalnih investitora za ulaganje u Opštinu Temerin.

Projekat Regionalna hronika podrazumevao je proizvodnju i emitovanje informativno-dokumentarnih programskih sadržaja u programu Radija BB. Ostvarivanje i poštovanje građanskih prava na principima građanskog društva – negovanje posebnosti i tolerancije u multietničkoj i multikonfesionalnoj sredini, unapređenje položaja i prava pripadnika manjinskih naroda, poboljšanje ličnog i opšteg standarda življenja i zapošljavanja, podsticanje proizvodnje i preduzetništva u uslovima tranzicija, samo su neka od pitanja koja je trebalo da budu obuhvaćena ovim projektom. Ocena Komisije je bila da bi se ovim programskim projektom informativno i podsticajno doprinelo stvaranuju pozitivnih razmišljanja u daljoj izgradnji demokratskih vrednosti i razvoja društva.

2017.

Opštinsko veće opštine Temerin je na sednici održanoj 11. oktobra 2017. godine raspisalo
Konkurs za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2017. godini. Odlukom o budžetu opštine Temerin za 2017. godinu sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opredeljena su u iznosu od 1.250.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio je 50.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava po projektu mogao da iznosi 500.000,00 dinara. Kada je reč o oblastima javnog interesa, one su ostale identične kao i prethodne godine.

Predsednik opštine Temerin je 24. novembra doneo Rešenje o raspodeli sredstava po konkursu koje je u osnovi potvrdilo Predlog koji je uputila Komisija. Sredstva su dodeljena sledećim projektima:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Odobren iznos sredstava

11.

Dražen Đuričić preduzetnik agencija Total Media, Novi Sad

Perom i objektivom kroz Temerin

350.000,00

22.

Delta televizija doo za zastupanje, marketing i radio televizijske aktivnosti, Novi Sad

Ulaganje u opštinu Temerin

180.000,00

33.

Centar za promociju i razvoj opštine, Temerin

Naša priča

100.000,00

44.

Radnja za izdavačku delatnost Enigma plus Valentina Mandić PR, Temerin

Vodosnabdevanje problemi i rešenje

200.000,00

55.

Explore agency doo, Novi Sad

Temerinska priča

120.000,00

66.

Judit Varga Dujmović PR izdavanje novina temerinske novine Temerin lokalni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku

Proizvodnja medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja-informisanje građana Opštine Temerin o svim relevantnim medijskim događajima na mađarskom jeziku

300.000,00

 

Za sve odobrene projekte ponuđeno je generičko obrazloženje o podobnosti projekta da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, odnosno u pogledu garancija privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Komisija je zaključila da je posebnu vrednost projektima dala potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, kao i doprinos razvoju medijskog pluralizma, ljudskih prava i istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog infromisanja.

Opština Titel

2017.

Opštinsko veće opštine Titel na je na sednici održanoj dana 13. januara 2017. godine raspisalo Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Titel u 2017. godini. Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Titel u 2017. godini su Odlukom o budžetu opštine Titel za 2017. godinuopredeljena suu iznosu od 3.500.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji je mogao biti odobren po projektu iznosio 100.000,00 dinara, dok je najveći iznos sredstava mogao biti 1.000.000,00 dinara.

Konkurs je raspisan radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji bi doprineli:

 • istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Titel;
 • zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;
 • podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 • unapređivanju pravne i socijalne države;
 • slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Titel za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Komisija za ocenu projekata je na svojoj sednici 08. marta 2017. godine sačinila Predlog odluke o raspodeli sredstava. Od ukupno 13 predloga projekata koji su prispeli na konkurs, Komisija je opštinskom veću predložila da se sredstva dodele sledećim projektima:

Podnosilac projekta

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

11.

Dnevnik Vojvodina Press doo Preduzeće za izdavanje i štampanje novina, Novi Sad

Titel na dlanu

500.000,00

22.

Agencija za marketing BB Media, Bački Brestovac

Regionalna hronika

200.000,00

33.

Invetem doo, Kać

Šajkaški info

400.000,00

44.

Delta televizija doo za zastupanje, marketing i radio televizijske aktivnosti, Novi Sad

Vesti iz Titela

700.000,00

55.

Centar za trening i edukaciju radio tisa – naš radio, Žabalj

Titelske aktuelnosti

400.000,00

66.

Blue network media doo, Titel

Za bolje informisanje građana opštine Titel

300.000,00

77.

Media info centar doo, Novi Sad

Ravnica

1.000.000,00

 

Komisija je ocenila da su podržani projekti u skladu sa namenom sredstava iz Javnog konkursa, odnosno da su projektne aktivnosti podobne da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja. Osim toga, Komisija je ocenila da projekati doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju. Za određene projekte Komsija je dodatno cenila stručnost i profesionalne reference predlagača projekta, kao i iskustvo u realizaciji sličnih projekata.

Kada je reč o projektu Titel na dlanu, posebnu vrednost projektu je prema oceni Komisije, dala široka dostupnost informacija s obzirom na to da se radi o elektronskom izdanju časopisa Dnevnik čiji veb portal beleži sve veći broj poseta. Komisija je uzela u obzir i činjenicu da je opšti cilj projekta motivacija mladih ljudi za aktivnijim učešćem u životu lokalne zajednice.

Kada je reč o projekatu Regionalna hronika, Komisija je ocenila da bi realizacija projekta doprinela podizanju kvaliteta, aktuelnosti i kreativnosti informisanja i povećanoj vidljivosti medijskih sadržaja. Komisija je smatrala da su projekatima Vesti iz Titela i Ravnica posebnu vrednost dale usklađenost projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe koja želi da se informiše o temama i problemima koje su za nju bitne. Oba projekat su predviđala proizvodnju po 50 medijskih sadržaja.

Za projekate Titelske aktuelnosti, Šajkaški info i Za bolje informisanje građana opštine Titel Komisija je ocenila da im je posebnu vrednost dala izuzetno velika vidljivost rezultata projekta s obzirom na evidentno veliku slušanost radio programa podnosioca projekta, kao i činjenicu da svojim programskim sadržajem zadovoljavaju namenu sredstava javnog konkursa i to u delu istinitog, pravovremenog, potpunog i objektivnog informisanja.

                                Raspisani pozivi u 2018. godini

Tokom januara i februara 2018. godine u svih 5 lokalnih samouprava raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. Grad Novi Sad je u skladu sa dosadašnjom praksom raspisao jedinstveni konkurs za 4 namene. Sve lokalne samouprave su u svojim konkursima zadržale gotovo identične oblasti javnog interesa u oblasti informisanja kao i tokom prethodnih godina. Kao ni prethodnih godina, utvrđivanju tema od javnog interesa nisu prethodile konsultacije sa građanima i civilnim sektorom. Osim toga, ni jedna od posmatranih lokalnih samouprava nije sprovedena evaluaciju ciljeva postignutih projektima koji su finansirani tokom prethodnih godina.

U nastavku će biti predstavljene osnovne informacije o visini opredeljenih sredstava za finansiranje projekata, kao i oblastima javnog interesa koje su obuhvaćene konkursima.

Novi SadBeočinSremski KarlovciTemerinTitel
Visina sredstava65.224.000,002.900.000,003.000.000,003.000.000,005.000.000,00
Najveći iznos7.000.000,001.000.000,001.500.00,001.000.00,001.500.000,00
Najmanji iznos200.000,00100.000,0050.000,0050.000,00150.000,00

Oblasti javnog interesa

Novi Sad

 • istinito, nepristrasnoo, pravovremeno i potpuno informisanje građana Novog Sada,
 • zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije,
 • slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva,
 • razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost,
 • razvoj nauke, sporta i fizičke kulture,
 • zaštita životne sredine i zdravlja ljudi,
 • unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Beočin

 • medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;
 • medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Beočin;
 • medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Beočin;
 • medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa opštine Beočin;
 • medijski sadržaji namenjeni mladima, koja promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Beočin;
 • medijsko dokumentarno-obrazovni sadržaj u domenu ljudskih prava i sloboda, pravo na rad (programski sadržaj o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama, i programima u oblasti zapošljavanja);
 • specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski program u oblasti borbe protiv korupcije,
 • specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Beočin;
 • medijski sadržaj značajan za razvoj turizma na teritoriji optine Beočin;
 • medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Beočin;
 • medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Beočin;
 • medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji opštine Beočin;
 • medijski sadržaj iz oblasti unapređenja položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa na teritoriji opštine Beočin: maloletnika, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih i slično;
 • medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine;
 • medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine.

Sremski Karlovci

 • istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Sremskih Karlovaca;
 • podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa;
 • zaštita i razvoja ljudskih prava i demokratije;
 • unapređivanje pravne i socijalne države;
 • slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoj nauke, sporta i fizičke kulture;
 • zaštita životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Sremskih Karlovaca za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Temerin

 • istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Titel;
 • zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije;
 • podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 • unapređivanje pravne i socijalne države;
 • slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoja nauke, sporta i fizičke kulture;
 • zaštita životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Titel za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Titel

 • javno informisanje, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine Temerin, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana;
 • zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom;
 • slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoj nauke, sporta, fizičke kulture;
 • zaštita životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Temerin za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

Umesto zaključka: Ima li javnog interesa u medijskim sadržajima?

Istraživanje prakse posmatranih lokalnih samouprava u pogledu definisanja javnog interesa i sledstvene dodele budžetskih sredstava za izradu medijskih sadržaja utvrdilo je postojanje krupnih nedostataka koji prete da obesmisle celokupan sistem.

Kao što iz nalaza istraživanja proizlazi, dva su osnovna problema koja podrivaju samu zamisao sistema projektnog finansiranja izrade medijskih sadržaja.

Kao prvo, reč je o potpunom odsustvu inicijative da se javnost uključi u određivanje prioritetnih tema od javnog interesa kojima bi medijski projekti trebalo da budu posvećeni. Posmatrane lokalne samouprave u svojim dokumentima koriste preširoke i neodređene definicije oblasti javnog interesa, što dovodi do toga da upotreba ovog pojma postaje potpuno izlišna. Kao posledica toga, čini se da se budžetska sredstva ne koristi za ostvarivanje javnog već promociju patijskih interesa. Kao što pregled podržanih projekata pokazuje, umesto kritičkog i istraživačkog izveštavanja o gorućim lokalnim problemima, budžetska sredstva se usmeravaju na servisno izveštavanje o radu lokalnih organa vlasti, ili projekte promocije lokalnih vlasti usmerene ka unutrašnjoj ili spoljašnjoj javnosti. Lokalni političari dobijaju besplatnu promociju, dok se mediji pasiviziraju izbegavajući kontraverzne teme.

Drugi izraženi nedostatak predstavlja potpuni izostanak monitoring i evaluacije podržanih projekata. Lokalne vlasti ne ulažu napor u praćenje, analizu i izveštavanje o medijskim projektima koje podržavaju budžetskim sredstvima. U takvoj situaciji nije moguće doći do ocene o realnoj ostvarenosti postavljenih ciljeva, niti o svrsishodnosti korišćenja odobrenih sredstava. Osim toga, u takvim uslovima izostaje i podsticaj za dalji razvoj i podizanje kvaliteta medijskih sadržaja i profesionalizma i konkurentnosti u radu medija.

Aneks – zaključci okruglih stolova i intervjua

Rezultati istraživanja koji su predstavljeni na prethodnim stranicama služili su kao polazna osnova za diskusije na okruglim stolovima koji su održani u lokalnim samoupravama obuhvaćenim projektom. Održano je ukupno 4 okrugla stola na kojima su se okupili nezavisni novinari, predstavnici lokalnih medija, strukovnih udruženja, organizacija civilnog društva i drugi. Osim toga, odrađeno je i nekoliko individualnih intervjua sa predstavnicima lokalnih medija.

Okrugli stolovi i intervjui prvenstveno su imali za cilj da osvetle dosadašnja iskustva lokalnih aktera u vezi sa procesima definisanja javnog interesa u javnom informisanju. Pošto je vrlo brzo konstatovano nepostojanje relevantnog iskustva, usled odsustva adekvatnih aktivnosti lokalnih vlasti u tom pogledu, sagovornici su u većoj meri bili zainteresovani da podele svoja, pretežno negativna, iskustva u vezi sa drugim aspektima procesa dodele sredstava – raspisivanja i sprovođenja konkursa za dodelu sredstva, načina izbora članova komisije i dr. S tim u vezi je primećeno odsustvo transparentnosti kao i mehanizama kontrole i pravnih lekova za učinjene propuste.

U pogledu svrha za koje se dodeljuju javna sredstva, prema zajedničkoj oceni sagovornika iako se budžetska sredstva deklarativno odvajaju za projekte od javnog interesa, praksa pokazuje da to nije slučaj. Umesto analitičkih i istraživačkih tekstova, dominiraju PR tekstovi bez kritičkog a često i originalog sadržaja, budući da mediji neretko reprodukuju tuđ sadržaj, poput informacija sa sajtova opština i javnih preduzeća, umesto da proizvode sopstveni.

Kao teme od javnog interesa koji bi u budućnosti trebalo da budu promovisane prepoznate su sve one koje doprinose razvoju lokalne zajednice. Kao neki od konkrentih primera navedeni su:

 • autorski sadržaji i analitički prilozi, kritičko i istraživačko novinarstvo;
 • politički pluralizam – programi koji bi dopustili predstavnicima različitih političkih opcija da se iskažu;
 • administrativne procedure – programi koji bi građanima omogućili da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama i načinima njihovog ostvarivanja kroz organe uprave;
 • komunalne teme i informacije, cene usluga, funkcionisanje lokalne uprave, kvalitet života u lokalnim sredinama;
 • planiranje i trošenje lokalnih budžeta, javne finansije, javne nabavke;
 • informacije iz oblasti obrazovanja i sporta;
 • kulturno i umetničko stvaralaštvo, predstavljanje rada organizacija koje se bave kulturom;
 • razvoj građanske sveti, inicijative i aktivizma;
 • ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova, položaj žena, suzbijanje nasilja u prodici;
 • ravnopravnost građana, ravnomerno izveštavanje o problemima u različitim sredinama, program prilagođen građanima sa posebim potrebama;
 • program na jezicima nacionalnih manjina, program koji podstiče izgradnju boljih veza između većinskog i manjinskom stanovništva.

Opšti zaključak svih razgovora koji su obavljeni jeste da bi građane u većoj meri trebalo uključiti u specifično definisanje užih tema. Pored unapređenja procesa definisanja tema od javnog interesa, sagovornici su se saglasili da bi trebalo unaprediti i druge aspekte procesa i njegovu opštu transparentnost. U tom smislu je posebno ukazano na praksu dodele sredstava medijima koji postoje svega nekoliko meseci ili koji su bliski vlastima, kao i na odsustvo pravnih lekova koji bi drugim akterima omogućili da potraže zaštitu svojih prava.

Opšti utisak svih obavljenih razgovora je da se kritičko i istraživačko novinarstvo ne podstiču i ne ohrabruju. Umesto toga, očekuje se pozitivno i afirmativno izveštavanje o radu vlasti i njihovo promovisanje kao davaoca sredstava. Od medija koji dobiju sredstva putem konkursa se očekuje da prate rad vladajućih struktura i hvale rezultate koje postižu. Sa druge strane, kritički pristup se marginazije i kažnjava uskraćivanjem sredstava. Budući da se lokalni mediji u znatnoj meri oslanjanju na sredstva iz javnih izvora, konkursi predstavljaju moćan mehanizam ekonomskog pritiska vlasti na medije.

Ozbiljnu prepreku unapređenju javnog informisanja predstavlja odsustvo monitoringa i kontrole u vezi sa trošenjem dodeljenih budžetskih sredstava, kao i evaluacije postignutih rezultata. Dalji razvoj kvaliteta lokalne medijske scene i javnog informisanja u lokalnih zajednicama tako zahteva paralelan rad na većem uključivanju javnosti u definisanju tema od javnog interesa u oblasti informisanja, al ii razvoj mehanizama koji će omogućiti da se prati da li se javna sredstva za medijske projekte koriste na predviđeni način i da li se njima postižu željeni rezultati.

Prema članu 15. Zakona o javnom informisanju, javnim interesom u oblasti javnog informisanja smatra se: istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije; istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina; informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije; očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije; informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju; informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa; podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma.


This project is funded by the European Union through the small grants programme “Protecting Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans” implemented by the Croatian Journalists’ Association as part of the regional project Western Balkan’s Regional Platform for Advocating Media Freedom and Journalists’ Safety, carried out through partnership of six regional journalists’ associations – Independent Journalists’ Association of Serbia (IJAS), Association of BH Journalists (BHJ), Croatian Journalists’ Association (CJA), Association of Journalists of Kosovo (AJK), Association of Journalists of Macedonia (AJM) and the Trade Union of Media of Montenegro (TUMM).”

Istrazivanje Europlis i TV Kanal 9

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.