HRONIKA SKUPŠTINE GRADA, 28.12.2016.

VIDEO K9: 13. po redu sednica Skupštine Novog Sada održana je 28. decembra u Skupštini AP Vojvodine. Sednici je prisustvovalo 68 gradskih odbornica i odbornika koji su usvojili 81 tačku dnevnog reda.

0
1242

Na XIII sednici Skupštine Grada Novog Sada su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2016. godinu

2. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu

3. Kadrovski plana gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2017. godinu

4. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu

5. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

6. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini

7. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2017. godinu – tekuće subvencije

8. Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

9. Odluka o održavanju objekata putne privrede za 2017. godinu

10. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godini

11. Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini

12. Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

13. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu

15. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu

16. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

18. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

21. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

22. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

24. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2017. godini

25. Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada

26. Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi, koji svojim radom doprinose razvoju kulture Grada Novog Sada

27. Odluka o dopuni Odluke o taksi prevozu putnika

28. Odluka o dopuni Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Novog Sada

29. Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola

30. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar – decembar 2016. godine

31. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2017. godini

32. Plan detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu

33. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

34. Odluka o izradi plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

35. Odluka o prenosu prava javne svojine na parceli u javnoj svojini Grada Novog Sada na Republiku Srbiju

36. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Orela, Ruska Federacija

37. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Ulma, Savezna Republika Nemačka

38. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o davanju jemstva Javnom komunalnom preduzeću „Put“ Novi Sad

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2017. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2017. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2017. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2017. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2017. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2017. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2017. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2017. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2017. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2017. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2017. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2017. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2017. godinu

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2017. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“ Petrovaradin

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“ Kisač

77. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad

78. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada

79. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

80. Plan održavanja sednica Skupštine Grada Novog Sada u 2017. godini

81. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:
– Rešenje o prestanku funkcije člana Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu
– Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Novi Sad
– Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad
– Rešenje o imenovanju direktora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
– Rešenje o imenovanju predsednice i članova Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
– Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
– Rešenje o prestanku dužnosti i drugom imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za javni red i mir i bezbednost
– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za komunalne delatnosti
– Rešenje o izboru člana Savet za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu
– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za mlade

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.